specijalistički diplomski stručni
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i akcidenata

Loreta Majnarić (2015)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite