specijalistički diplomski stručni
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i akcidenata

Laura Špernjak (2016)
Veleučilište u Karlovcu
Odjel sigurnosti i zaštite